Condicions generals

La realització de qualsevol activitat implica el coneixement i acceptació de les següents condicions:

 • L’activitat que es realitzarà es desenvolupa en un medi natural, a la muntanya, que ha de ser respectada y que requereix d’un comportament mediambiental acurat.
 • L’activitat que es realitzarà és una activitat que es realitzarà en un medi natural, no controlat per l’home i que té uns riscs que no poden ser controlats completament per el Guia i l’empresa.
 • L’activitat és dirigida por un guia titulat i es desenvolupa dins les seves competències professionals. El guia és qui dirigeix l’activitat, havent d’atacar les seves decisions durant la pràctica de la mateixa.
 • Declaro que m’han explicat l’activitat i els riscos que comporta.
 • Conec l’activitat que anem a realitzar, el lloc on es fa, el desplaçament que comporta arribar al lloc i les característiques especials de l’activitat, així com els requisits que requereixo per poder-hi participar.
 • Em comprometo a seguir les instruccions i ordres dels tècnics durant les activitats, en cas d’incompliment pot comportar la finalització d’aquesta.
 • Assumeixo la responsabilitat dels actes que realitzo que no siguin segons les explicacions i/o ordres del guia.
 • Disposo del material necessari homologat per l’activitat i l’empresa m’ha entregat el material tècnic necessari para la mateixa. El material es troba en bon estat i dins del període de vida útil del mateix. Em comprometo a tornar el material entregat por l’organització en el mateix estat que me l’han proporcionat o a pagar el seu valor en cas de pèrdua o deteriorament.
 • Conec el preu de l’activitat i el que inclou i el que no inclou.
 • L’empresa m’ha informat que disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’Accidents pera participants.
 • M’han informat de que tinc a la meva disposició la fulla de reclamacions.
 • Com a participant de l’activitat he informat a Muntanyes de Llum que no pateixo cap malaltia que pugui influir en el desenvolupament de l’activitat.
 • Declaro haver estat informat de tots aquests supòsits.
 • L’activitat podrà ser suspesa per raons meteorològiques i/o raons tècniques previstes o imprevistes.
 • Accepto la utilització de les dades, fotografies i vídeos per a finalitats comercials de Muntanyes de Llum, o per les seves empreses col·laboradores (en cas de no acceptar-ho enviar correu amb nom, cognoms i DNI a info@muntanyesdellum.com expressant la negativa de la seva utilització).

 

CALENDARI DE PAGAMENT

En el moment de la reserva s’haurà d’abonar el 30% de l’import de l’activitat contractada 15 dies abans de l’activitats.
L’abonament es pot fer mitjançant transferència bancària al número del BBVA ES45 0182 1807 1602 0151 4300 a nom de Muntanyes de Llum, enviant el justificant de pagament per e- mail a info@muntanyesdellum.com i especificant el nom de la reserva i la data.
La quantitat restant s’haurà d’abonar per transferència 5 dies abans de l’activitat

*Tota reserva no es considerarà vàlida i amb els drets que aquesta implica, fins que no s’hagi rebut la bestreta.

 

CONDICIONS MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE RESERVA

En cas de voler modificar la data i/o número de persones, s’haurà de consultar disponibilitat.
Si per qualsevol motiu, s’hagués d’anular o modificar una reserva, haurà de fer-se càrrec dels següents càrrecs per anul·lació:

 •  L’anul·lació de l’activitat amb menys de 7 dies d’antelació, comportarà la pèrdua del 100% de l’ import de la reserva.
 •  Els costos de cancel·lació de l’allotjament, transport, … correran a càrrec del client (segons les polítiques pròpies de cancel·lació dels allotjaments, transport…)
 •  En cas de cancel·lació per qüestions meteorològiques o de força major, es concertarà nova data, es deixarà la reserva amb data oberta o es retornarà l’ import de la reserva.* La decisió de cancel·lar una reserva per causes meteorològiques o de força major, és responsabilitat exclusiva del proveïdor de l’activitat.

* La decisió de cancel·lar una reserva per causes meteorològiques o de força major, és responsabilitat exclusiva del proveïdor de l’activitat.
** L’empresa no es responsabilitza dels objectes personals dels clients de manera que no s’atendrà cap reclamació en aquest sentit.
*** Les fotografies de les activitats són cortesia de l’empresa. Muntanyes de Llum no atendrà reclamacions sobre les fotos realitzades durant les activitats. L’objectiu principal del tècnics és el guiatge i la seguretat dels participants.

 

MENORS

Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares o tutors legals, en cas de voler participar sols hauran de lliurar l’autorització i consentiment de participació a l’activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors legals.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades personals seran incloses a la base de dades exclusivament per ús intern i segons la llei de protecció de dades 15/1999 (LOPDCP). Les dades personals es tractaran amb confidencialitat. Així mateix, informem que l’interessar pot exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació dirigint una carta a Muntanyes de llum.

 

MUNTANYES DE LLUM GUIES DE MUNTANYA
No REGISTRE PROFESSIONAL DE L’ESPORT A CATALUNYA 026360